CƠ CẤU TỔ CHỨC

Alumni Andrews Việt Nam – Văn phòng Hội cựu học viên là đại diện của chương trình MBA Andrews được thành lập với chức năng định hướng và hỗ trợ hoạt động của cựu học viên tại Việt Nam. Mục tiêu của Giám đốc văn phòng Hội Cựu học viên là xây dựng một cộng đồng Cựu học viên rộng lớn và nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích.